Kindle Ed $8.99 Paperback Ed $14.99

The untold spy story of WWI

In 1910 a proposed Alliance between Germany and France (See New York Times Article ) worried Britain so they sent someone to 'sniff around'.

The story is a personal journey of discovery set in the vibrant energy that is Zanzibar. Susan finds herself in the palace of the great Sultan of Zanzibar as private tutor to his children. She immerses herself in the heady experiences of that rich island. From making friends with her personal servant, Subira, to falling in love with Asim, a senior member of the Sultan's court. Susan delights in the discovery of Zanzibar and the discovery of herself. The only shadow being that she was recruited by British Military Intelligence as a spy. That compromises her love for Asim and will eventually cut the silken thread that is her journey into the exotic.

Original Top INDEX
The Lion Awakes - ARCHIVES
Nursery Rhymes
Saturday
Dec052015

Chinese Poetry

 

Poems from the Chinese Masters. Listen to them being read, listen to a short overview from ChinesePod.

The poems are read slowly so you can clearly hear the tone for each word. It is a good way to become familiar with tones

(Downloads are from Amazon so are safe)

 

Farewell, Son 游子吟

by Mèng Jiāo (孟郊)

 

慈母手中线,
cí mǔ shǒu zhōng xiàn

游子身上衣。
yóu zǐ shēn shàng yī

临行密密缝,
lín xíng mì mì féng
意恐迟迟归。
yì kǒng chí chí guī

谁言寸草心,
shéi yán cùn cǎo xīn

报得三春晖!
bào dé sān chūn huī

 

Listen to 'Farewell, Son' 游子吟

Please wait for the Download

 

Listen to a brief overview of the poem by ChinesePod

Please wait for the Download

Seeing off an Old Friend 渭城曲

by the Tang poet Wáng Wéi (王维)

It's never easy to say good-bye to an old friend. The Poem talks about "Farewell to Yuan'Er, Dispatched to Anxi 渭城曲” by the Tang poet Wáng Wéi (王维). It's a stark, haunting poem about knowing that this good-bye may be the last.

 

渭城朝雨浥轻尘,
wèi chéng zhāo yǔ yì qīng chén

客舍青青柳色新。
kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

劝君更尽一杯酒,
quàn jūn gèng jìn yī bēi jiǔ

西出阳关无故人。
xī chū yáng guān wú gù rén

 

Listen to 'Seeing off an Old Friend' 渭城曲

Please wait for the Download

 

Listen to a brief overview of the poem at Chinesepod

Please wait for the Download

Thoughts on Returning Home 回乡偶书

by Hè Zhīzhāng (贺知章)

 

"Some thoughts on returning home-回乡偶书” by Hè Zhīzhāng(贺知章) is about the feeling that the ever-changing world has left you behind.

 

少小离家老大回,
shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

乡音无改鬓毛衰。
xiāng yīn wú gǎi bìn máo cuī
儿童相见不相识,
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

笑问客从何处来。
xiào wèn kè cóng hé chù lái

离别家乡岁月多,
lí bié jiā xiāng suì yuè duō

近来人事半消磨。
jìn lái rén shì bàn xiāo mó

唯有门前镜湖水,
wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ

春风不改旧时波。
chūn fēng bù gǎi jiù shí bō

 

Listen to 'Thoughts on Returning Home' 回乡偶书

Please wait for the Download

 

Listen to a brief overview by ChinesePod

Please wait for the Download

Eating Dead Flesh 猪吃死人肉

by Hán Shān 寒山

 

The Poem brings you blood, guts, and wisdom. We'll take a look at 猪吃死人肉, a poem by Hán Shān 寒山. This profound and gory poem makes us look hard at our assumptions about eating, dying, and living.

 

猪吃死人肉, 人吃死猪肠.
zhū chī sǐ rén ròu , rén chī sǐ zhū cháng

猪不嫌人臭, 人反道猪香.
zhū bù xián rén chòu , rén fǎn dào zhū xiāng

猪死投/抛*水内, 人死掘地藏.
zhū sǐ tóu/pāo* shuǐ nèi , rén sǐ jué dì cáng

彼此莫相啖, 莲花生沸汤.
bí cǐ mò xiāng dàn , lián huā shēng fèi tāng

 

Listen to 'Eating Dead Flesh' 猪吃死人肉

Please wait for the Download

 

listen to a brief overview by ChinesePod

Please wait for the Download

Dreams of the Departed 陇西行

by Chén Táo's (陈陶)

 

Chén Táo's (陈陶) "Dreams of the Departed (陇西行) tells the story of men lost in battle and the loves they leave behind.

 

誓扫匈奴不顾身,
shì sǎo xiōng nú bù gù shēn

五千貂锦丧胡尘。
wǔ qiān diāo jǐn sàng hú chén

可怜无定河边骨,
kě lián wú dìng hé biān gǔ

犹是春闺梦里人。
yóu shì chūn guī mèng lǐ rén

 

Listen to 'Dreams of the Departed' 陇西行

Please wait for the Download

 

Listen to a short overview of 'Dreams of the Departed' 陇西行

Please wait for the Download

 

For more Poems go HERE